Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Lipovička šuma

Lipovička šuma prostire se na površini od 1273,84 ha i predstavlјa veliki turistički potencijal našeg kraja. Zona Lipovičke šume obuhvata prostor u severnom delu opštine i ista je predviđena za razvoj ekološkog turizma, odnosno sportsko rekreativnog i lovnog turizma. U tom smislu, prioritet se daje očuvanju šume i njegovom unapređenju kroz formiranje novih zasada i negovanjem postojećih, uz određivanje lokacije za sportske i rekreativne objekte kao i uzgoj divlјači i razvoj lovstva: povećanjem brojnosti sitne i krupne divlјači i pobolјšanjem strukture i kvaliteta divlјači. Zahvalјujući pojasu Lipovičke šume i nepostojanju industrijskih zagađivača, opština Barajevo se može nazvati ''ekološkom opštinom''.

Važnu funkcionalnu vezu sa opštinom Čukarica predstavlјa Lipovička šuma, koja se jednim delom i nalazi na njenoj teritoriji, kao preduslov za razvoj lovnog turizma. Time, turizam može da postane važan faktor integracije opštine Barajevo u okviru grada Beograda, a time i integracije grada u područje Srbije i evropsko okruženje. Za razvoj, kroz podsticanje razvoja različitih vidova turizma (izletničkog, sportsko-rekreativnog i kulturno-istorijskog) i povećanje broja turista, neophodna je sistemska valorizacija i objedinjavanje svih turističkih potencijala, razvoj indetiteta postojećih turističkih lokacija, obnova postojećih i izgradnja novih objekata za smeštaj turizma i pobolјšanje dostupnosti turističkim destinacijama.

Po svom geografskom položaju šumsko gazdinstvo ''Lipovica'' nalazi se približno na 44o38` severne geografske širine i 18o05` istočne geografske dužine.

Prema administrativno-političkoj podeli, Lipovička šuma se nalazi na području opština Barajevo (većim delom) i Čukarica. U neposrednoj blizini šumskog kompleksa nalazi se veći broj naselјa: Melјak na zapadu, Velika Moštanica, Sremčica i Rušanj na severu, Ripanj na istoku, Barajevo na jugoistoku, i na jugu Guncati i Baćevac.

Naš istaknuti naučnik Jovan Cvijić, proučavajući tematiku relјefa Balkana, izneo je zanimlјivu konstataciju: ''Ovakav relјef je tipičan za celu Šumadiju, koja u orografskom pogledu predstavlјa stari, razvijen i sačuvan približni relјef na južnom obodu Panonskog basena, tako da osnovu njene plastike čine stare obale i abrazione površi u koje su kao mlađe usečene rečne doline, čime je raščlanjena u poznate zaravnjene kose i pobrđa. Sa njih se ovde – onde dižu osamlјeni vrhovi i brda, vrlo strmih strana, i izgledaju kao ostrvska brda šumadijske zaravnjenosti. Takvi su Avala, Parcanski vris, Košutica, Kosmaj i ostala sa Rudnikom. Pojmilјivo je što je takva zaravan nezavisna od geološkog sastava i strukture stena. Kao skoro ravna površina, ona seče najraznovrsnije stene od kojih je Šumadija sastavlјena; njihove bore i drugi tektonski oblici u toj su meri uništeni, da nemaju uticaj na oblik šumadijske površi''.

Lipovička šuma čija se teritorija prostire na nadmorskoj visini od 160 do 290 m nadmorske visine, prema vertikalnom rasprostranjenju šumske vegetacije pripada pojasu hrastovih šuma. Najveću pažnju u relјefu Lipovičke šume i okoline privlači osam basena rečnih slivova, koji se radijalno razilaze, u svim pravcima od uzdignutog hidrigrafskog čvora. Hidrografski čvor nalazi se u samoj Lipovici, sa najvišom kotom Cvetkov grob (286 m). U samoj šumi ima veliki broj potoka i jaruga: potok Bukovac, Torbanovac, Vrelinski potok, Hajdučki potok, Tasića potok, Sulin, Majin, Gačin potok, Drenjačka jaruga. Skoro svi ovi potoci su leti bezvodni. Istočnom granicom Lipovičke šume protiče Barajevska reka, a izuzev jednog izvora koji se nalazi u podnožju Velike Mandrine sa nešto većom količinom vode, ima i više manjih izvora.

Razvojem Beograda i njegovih gradskih opština, značaj i namena šuma se menja. Sazreva svest da šuma ne predstavlјa samo sirovinsku osnovu ili izvor energije, njen značaj postaje sve veći kao opšte korisno dobro, zbog socijalnih i drugih brojnih funkcija šume, kao i neophodnosti očuvanja i unapređenja životne sredine.


Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas