Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Usvojeni LAP-ovi za unapređenje položaja Roma i unapređenje položaja žena romske nacionalnosti u Barajevu za period od 2015-2025. godine

Na sednici Skupštine Gradske opštine Barajevo, održanoj 29. decembra 2015. godine, SO Barajevo je donela Zaklјučak o usvajanju Lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i unapređenje položaja žena romske nacionalnosti u Barajevu za period od 2015-2025. godine.

Oba dokumenta utvrđuju celovitu i usklađenu politiku opštine Barajevo u cilјu eliminisanja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine, pobolјšanja njihovog položaja i integrisanja rodne perspektive u sve oblasti delovanja institucija sistema, kao preduslov demokratizacije društva i njegovog održivog razvoja.

Posebno su obrađene oblasti obrazovanja, zapošlјavanja, stanovanja, zdravstvene i socijalne zaštite Roma i Romkinja u saradnji sa predstavnicima osnovne škole, Centra za socijalni rad - odelјenje u Barajevu, predstavnicima Gradske opštine Barajevo, Doma zdravlјa u Barajevu i Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas