Strateška dokumenta

strategija lpotp lapzm lapizblapromilapromkinjestudotpvode

Program ''Podrška lokalnim samoupravama u procesu evropskih integracija''

Gradska opština Barajevo je odabrana za sprovođenje istraživanja trenutnog stanja u jedinicama lokalne samouprave (JLS) iz oblasti: regionalne (kohezione) politike, na osnovu posebno definisanih kriterijuma: geografski položaj, ukupan broj stanovnika, stepen razvijenosti, dostupnost i iskustvo u projektima, finansiranim iz fondova EU. Kao pilot opština, Gradska opština Barajevo, je ovim putem dala doprinos u analizi uticaja pristupanja Srbije Evropskoj Uniji.

SKGO je krajem 2011. god. otpočela sprovođenje Programa ''Podrška lokalnim samoupravama u procesu evropskih integracija'', koji finansira Kraljevina Švedska. U okviru ovog Programa, tokom 2013. godine je započeta analiza uticaja procesa pristupanja Srbije EU na lokalne samouprave. Uz podršku partnera na projektu, Asocijacije lokalnih vlasti i regiona Švedske (SALAR) i angažovanih eksperata, SKGO je pripremila analize iz različitih oblasti. Tokom 2014. god., SKGO je nastavila sa izradom analize za ostala pregovaračka poglavlja, relevantna za gradove i opštine u Srbiji, između ostalog iz oblasti kohezione politike EU - pregovaračko poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih elementa, u kojoj SKGO, kao predstavnik lokalne samouprave, učestvuje u radu pregovaračke grupe za ovo poglavlje.

U skladu sa aktivnostima na izradi analize uticaja procesa pristupanja Srbije EU na lokalne samouprave iz oblasti (kohezione) politike EU, dostavljen upitnik koji se odnosi na gradske opštine. Upitnik je sadržao listu pitanja, koja su grupisana u tri kategorije. U prvu grupu pitanja spadaju ona koja se odnose na važeći strateški okvir; u drugu grupu spadaju pitanja koja se odnose na način finansiranja strateški definisanih prioriteta ili projekata i u trećoj grupi su pitanja koja se odnose na organizacioni model i kapacitet lokalnih administracija za potrebe pripreme i sprovođenja prioritetnih projekata.

Objavljivanje ove analize doprineće većoj dostupnosti široj javnosti, a pre svega jedinicama lokalne samouprave i državnim organima, što će uticati na podizanje nivoa znanja i svesti o značaju kohezione politike i njenoj neraskidivoj vezi sa strateškim planiranjem, planiranjem budžeta, projektnim upravljanjem, kao i odgovarajućim institucionalnim okvirom i ljudskim resursima koji su potrebni za njenu punu primenu kako na centralnom, tako i na pokrajinskom, gradskom i opštinskom nivou.

Ovde možete preuzeti dokument analize::

IKL Barajevo

Partneri

banbg bandir bankzm banjkp banvla bandeu banundp bangiz banosce bansida banjap banrec banskgo bannaled banex banpk banbos banlaz banvlas